நல்ல தமிழ்
பிழையின்றித்
தமிழ்  
பேசுவோம்,
எழுதுவோம்