நல்ல தமிழ் : பிழையின்றித் தமிழ் பேசுவோம், எழுதுவோம் 41-60

41
பிழை
சரி
இனிமையாக பாட்டு பாடினாள்.
இனிமையாகப் பாட்டுப் பாடினாள்.42
பிழை
சரி
மலர் செண்டு கொடுத்தான்.
மலர்ச் செண்டு கொடுத்தான்.43
பிழை
சரி
அவன் தமிழ் கற்று கொண்டான்.
அவன் தமிழ் கற்றுக் கொண்டான்.44
பிழை
சரி
வேர் பலா இனிப்பாக இருக்கும்.
வேர்ப்பலா இனிப்பாக இருக்கும்.45
பிழை
சரி
நீர் குமிழி போன்ற வாழ்வு.
நீர்க் குமிழி போன்ற வாழ்வு.
46
பிழை
சரி
மை தீட்டிய கண்.
மைத் தீட்டிய கண்.47
பிழை
சரி
தேக்கு பலகை உறுதியானது.
தேக்குப் பலகை உறுதியானது.48
பிழை
சரி
பாலுக்கு காவல் பூனைக்கு தோழன்.
பாலுக்குக் காவல் பூனைக்குத் தோழன்.49
பிழை
சரி
.கை கொடுத்து உதவினான்.
கைக்கொடுத்து உதவினான்.50
பிழை
சரி
நாய் குட்டி அழகாக உள்ளது.
நாய்க்குட்டி அழகாக உள்ளது.51
பிழை
சரி
பூ செண்டு கொடுத்தான்.
பூச்செண்டு கொடுத்தான்.52
பிழை
சரி
அவன் தப்பு கணக்கு போட்டான்.
அவன் தப்புக் கணக்குப் போட்டான்.53
பிழை
சரி
சாரை பாம்பு ஓடியது.
சாரைப்பாம்பு ஓடியது.54
பிழை
சரி
அரை கவளம் சாப்பிட்டான்.
அரைக்கவளம் சாப்பிட்டான்.55
பிழை
சரி
பாதி பக்கம் படித்தேன்.
பாதிப்பக்கம் படித்தேன்.56
பிழை
சரி
பொது கூட்டம் நடந்தது.
பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.57
பிழை
சரி
திரு குளம் நிரம்பியது.
.திருக்குளம் நிரம்பியது.58
பிழை
சரி
புது பானையில் பொங்கலிட்டாள்.
புதுப் பானையில் பொங்கலிட்டாள்.59
பிழை
சரி
முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைத்தான்.
.முழுப் பூசணிக்காயைச் சோற்றில் மறைத்தான்.60
பிழை
சரி
நடு தெருவில் கூட்டம் நடந்தது.
நடுத்தெருவில் கூட்டம் நடந்தது.